Regler för inglasade balkonger

12 mars, 2017 - 16:17 -- styrelsen

Som vi nämnde i förra nyhetsbladet så kommer troligtvis flera inglasningar av balkonger att ske under året som kommer. Med anledning av detta, samt att vi kontinuerligt får nya medlemmar till föreningen, vill styrelsen påminna om de regler som gäller för inglasade balkonger:

● Olika typer av golvbeläggning finns att tillgå. Tänk på fuktrisken då ni väljer golvbeläggning.
o Ingen typ av fast beläggning såsom klinkers eller liknande får monteras.

● När det gäller fast monterad belysning så finns det fastställt hur dessa får placeras och vilken typ
av armatur som får monteras. Monteringen ska vara fackmannamässigt utförd.

● Fast montering av infravärme får göras, under förutsättning att det är fackmannamässigt utfört.

● Vid framtagning av inglasning med tillhörande solskydd har stor omsorg lagts på att få ett bra och
enhetligt utförande. Det är enbart solskydd av lamell- eller rullgardinstyp från leverantören Alnova som ingår i det framtagna utförandet.
o Någon annan form av gardinupphängning, oavsett form eller färg, kan därför inte godtas.

Utöver undantagen ovan (belysning enligt ovan, solskyddsgardiner för inglasning enligt ovan samt
infravärme enligt ovan) är det ej tillåtet att fast montera någonting på fasad eller balkongräcke.